Algemene voorwaarden van de naar Engels recht opgerichte
Limited Liability Partnership Karakters LLP

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan Karakters LLP, gevestigd te IJsselstein aan de Utrechtseweg 83 en handelende onder de handelsnamen Connect Next en/of Karakter. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en/of vervolgopdrachten.

 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding hiervan.

 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Karakters LLP te zijn gegeven en niet aan enig aan Karakters LLP verbonden personen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
   

Artikel 3 – Levering van producten

 1. Producten worden door Karakters LLP slechts geleverd op basis van een schriftelijke bestelling en nadat het aankoopbedrag aan Karakters LLP is voldaan.

 2. Opdrachtgever is gehouden de door Karakters LLP geleverde producten bij ontvangst te inspecteren. Klachten over de geleverde producten en het eventueel retour zenden van de geleverde producten dient binnen 7 dagen na levering te geschieden. Na afloop van deze klachttermijn wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met het geleverde product en de kwaliteit daarvan. Retourzending binnen de klachttermijn van 7 dagen na levering kan slechts in de originele verpakking en dient te geschieden aan het adres Hein’s Home, Bakkerstraat  55 te Hilversum (1221 GT).

 3. Karakters LLP staat in voor de deugdelijkheid van het product gedurende de eerste zes maanden na levering. Schade als gevolg van normale slijtage of ondeskundig gebruik valt buitenhet bereik van deze garantiebepaling.
   

Artikel 4 – Honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, te vermeerderen met omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen (uur)tarief en de tijdsbesteding volgens de binnen Karakters LLP gehanteerde registratie, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 2. Het honorarium wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht zodra de omvang daarvan dit vraagt, doch ten minste iedere maand.

 3. Karakters LLP is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. En Karakters LLP is gerechtigd om dit voorschot te verrekenen met latere declaraties.
   

Artikel 5 – Betaling

 1. Declaraties van Karakters LLP dienen te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening met enige, al dan niet betwiste tegenvordering op Karakters LLP.

 2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag. De kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 3. Indien opdrachtgever een declaratie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Karakters LLP, nadat zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, gerechtigd om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever niet aan te vangen, op te schorten, dan wel te staken.
   

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Karakters LLP, haar medewerkers en eventuele werknemers voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is uitgesloten. Voor zover toch aansprakelijkheid mocht worden vastgesteld, dan is zij beperkt tot het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeugdelijke, door Karakters LLP geleverde producten is beperkt tot het aankoopbedrag.

 2. Bij het inschakelen van derden zal Karakters LLP steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en is Karakters LLP bevoegd om aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen die derden hanteren namens de opdrachtgever te aanvaarden. Karakters LLP is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde. Voor zover toch aansprakelijkheid mocht worden vastgesteld, dan is zij beperkt tot het bedrag van de opdracht.

 3. Iedere aanspraak jegens Karakters LLP vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

 4. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 7 – Klachtenregeling 

 1. Karakters LLP heeft een klachtfunctionaris benoemd  die klachten behandeld over Karakters LLP en/of één of meer aan haar verbonden personen. Een klacht dient schriftelijk of per email te worden ingediend. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer zij is ingediend binnen een jaar na het moment waarop het handelen of de gebeurtenis plaatsvond waarop de klacht betrekking heeft.
   

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle opdrachten verstrekt aan Karakters LLP is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen opdrachtgever en Karakters LLP kennis te nemen.